aktualizováno: 15.04.2024 18:09:05 

"Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO"

Stanovy spolku

STANOVY Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku FOLIGNO z.s. IČ 265 98 825

Článek 1. Název a sídlo zapsaného spolku 

Název zapsaného spolku je Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku FOLIGNO, Dále jen spolek. Spolek sídlí na adrese Šeříková 2428 / 13, 326 00 P l z e ň.

Článek 2. Cíle spolku 

Cílem spolku je obnovení slávy kapely pětatřicátého plzeňského pěšího pluku a propagace města Plzně.

Článek 3. Členství ve spolku

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 15 let, která se chce podílet na činnosti spolku.

2. Členství vzniká na základě podané přihlášky doporučené alespoň jedním členem spolku, kterou schvaluje výbor kapely.

3. Schválené členství může člen spolku přerušit ze závažných osobních nebo zdravotních důvodů. Tyto důvody a přibližnou dobu přerušení činnosti uvede ve své žádosti o přerušení činnosti ve spolku.

4. Ukončení členství navrhne výbor z důvodu dlouhodobé neomluvené nepřítomnosti člena na zkouškách a vystoupeních kapely a rozhoduje o něm valná hromada jako nejvyšší orgán spolku.

Článek 4. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo : - podílet se na činnosti spolku - účastnit se valné hromady a volit funkcionáře spolku - požadovat informace o činnosti spolku - být vybaven všemi částmi uniformy kapely

2. Člen je povinen : - docházet pravidelně a včas do zkoušek kapely - být dochvilný a hráčsky připravený na sjednaných vystoupeních Kapely - udržovat zapůjčenou uniformu kapely v čistotě a pořádku - ohlásit nastalou změnu svých osobních údajů (především adresy a telefonního čísla)

Článek 5. Orgány spolku

Orgány spolku jsou valná hromada, předseda, místopředseda, výbor a kontrolní výbor.

Článek 6. Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Jeho členy jsou všichni členové spolku.

2. Valnou hromadu svolává předseda spolku nejméně jedenkrát za rok, v případě potřeby i častěji. Předseda je povinen svolat valnou hromadu, pokud o to požádá nejméně 1/3 členů.

3. Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň 1/3 členů. Rozhoduje hlasováním.

4. Valná hromada: - volí předsedu, místopředsedu a členy výboru i kontrolního výboru spolku - schvaluje zprávu předsedy spolku i předsedy kontrolního výboru spolku - schvaluje změnu stanov a určuje počet členů výboru spolku

Článek 7. Předseda spolku

1. Předseda stojí v čele spolku. Je volen na valné hromadě hlasováním členů spolku.

2. Předseda je volen na dobu jednoho roku.

3. Předseda : - jedná jménem spolku ve všech záležitostech - je oprávněn k podpisu všech listin a dokumentů o spolku - svolává a řídí valnou hromadu - svolává a řídí jednání výboru spolku - předkládá valné hromadě zprávu o činnosti za uplynulý rok

Článek 8. Místopředseda spolku

1. Místopředseda spolku zastupuje předsedu na základě písemného pověření.

2. Místopředseda je volen valnou hromadou na dobu jednoho roku

Článek 9. Výbor spolku

1. Výbor spolku má vždy lichý počet členů (5 -7 členů). Je volen valnou hromadou na jeden rok.

2. Výbor spolku schvaluje návrhy a rozhodnutí předsedy nebo ostatních členů výboru mezi zasedáními valné hromady.

3. Výbor v čele s předsedou se podílí na organizaci činnosti spolku a rozhoduje o nakládání s vlastními i přidělenými finančními prostředky.

4. Výbor se schází pravidelně jedenkrát za měsíc, v naléhavých případech i častěji.

Článek 10. Kontrolní výbor spolku

1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem spolku.

2. Kontrolní výbor je volen valnou hromadou na dobu jednoho roku.

3. Kontrolní výbor má nejméně tři členy a počet jeho členů je vždy zásadně lichý.

4. Členem kontrolního výboru nesmí být předseda, místopředseda nebo jiný člen výboru.

5. Kontrolní výbor kontroluje hospodaření spolku.

6. Členové kontrolního výboru jsou oprávněni : - nahlížet do všech dokladů týkajících se činnosti a hospodaření spolku - zúčastnit se jednání výboru s hlasem poradním

7. Kontrolní výbor předkládá valné hromadě ke schválení revizní zprávu

Článek 11. Zásady hospodaření spolku

1. Hospodaření se řídí obecně platnými předpisy a rozhodnutími výboru spolku.

2. Finanční prostředky se používají pouze v souladu s činností spolku a smluvními ujednáními.

3. Zdroje financování tvoří - honoráře ze smluvních akcí - přidělené dotační a grantové prostředky - sponzorské nebo osobní dary

Článek 12. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy jsou vedeny ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle L, vložce číslo 3516.